Форум на спедитори и превозвачи
 1. 1. Правила за използване на сайта
 2. 2. Политика за бисквитките
 3. 3. Политика за поверителност

Правила за използване на сайта

 1. 1. Забранено е да:
  1. 1.1 Рекламира фирми, които продават стоки и предоставяват услуги във форума - за това съществува раздел "Обяви" и търговска реклама.
  2. 1.2 Размества обявления за товари и свободен транспорт в чата, форума и други раздели: за това са предназначени специални бази данни «товари», «транспорт».
  3. 1.3 Публикува информация за несъстоятелна фирма в чата и форума – за тези съобщения има раздел "Черен списък".
  4. 1.4 Блокира действащи товари.
  5. 1.5 В табла за обяви да публикува теми, несъответстващи на обява.
  6. 1.6 В конкретната тема във форум да започна нова тема, да се изразява по темата.
  7. 1.7 Добави обява без данни за контакт.
  8. 1.8 Публикува обяви, несъответстващи на действителността и измамващи дани.
  9. 1.9 Публикува предложения за товари или транспорт, принадлежащи на друга фирма.
  10. 1.10 Посочи в обяви за товари или транспорт телефонни номери на друга фирма.
  11. 1.11 Публикува фалшива, провокативна, заплашителна, обидна информация.
  12. 1.12 Използва нецензурна лексика.
  13. 1.13 Проявява грубост и явно неуважение към събеседници, се отнася към личности.
  14. 1.14 Публикува съобщения, които обиждат други националности и народи. Използва унизителни определения на различни националности ("хохли", "москали" и т.д.).
  15. 1.15 Дискутира за продавани стоки и предлагани услуги.
  16. 1.16 Препълва информационни канали по различни начини (да дублира обяви, да използва без причина голямо количество удивителни знаци и емотикони).
  17. 1.17 Пиша само с главни букви.
  18. 1.18 Регистрира с няколко имена.
  19. 1.19 Предоставя фалшива информация за себе си и за компания.
  20. 1.20 Умишлено нарушава работа на сайта или сървъра.
  21. 1.21 Публично осъжда работа и решения на администрация на сайта.
  22. 1.22 Забранено е да передават своя логин и парола за авторизация на сайт на трети лица (в това число и на работници на своя компания, партньори, контрагенти, приятели и т.н.).
  23. 1.23 Копира бази данни на фирми, клиенти, предложения (товари и/или транспорт) по програмен начин или с използване на всякакви скриптове и (или) всякави програмни средства.
 2. 2. Санкции:
  1. 2.1 Обява, тема, съобщение редактира се или изтрива се.
  2. 2.2 Блокира се достъп на компания към форум.
  3. 2.3 Регистрация на потребителя и/или компания блокира се.
  4. 2.4 Блокиране на IP адрес.
  5. 2.5 Всички санкции могат да бъдат използвани в случай на умишлено нарушение.
  6. 2.6 За публикуване на обяви, носящи рекламен характер (в това число, информация за конкретен товар или транспорт във форум) от компанията може да бъде изискана допълнителна такса за публикуване на обявата.
  7. 2.7 Администрация на сайта има право, без предварително предупреждение на Потребителя да спре или прекрати предоставянето на услуги:
   • ако Потребителят не изпълни финансовите си задължения към администрацията или трети лица (поръчители или превозвачи).
   • ако потребителят по всякакъв начин е свързан с компания или лица (еднакъв юридически или фактически адрес, едни и същи потребители, скрити реални потребителски имена и т.н.), на които беше отказан достъп в система във връзка с неплатежоспособност, или несъстоятелност, или ненадлежащо изпълнение на финансовите си задължения.
   • нарушаване на правила за използване на сайта и форума.
 3. 3. Забележки:
  1. 3.1 Администрацията на сайта си запазва правото да променя или попълва списъка с правила без предизвестие. Допълнени или изменени правила влизат в сила от момента на публикуване.
  2. 3.2 Непознаването на правила не освобождава от отговорността.


Правила за публикуване на информации за сътрудници на сайта www.cargo.lt

  Общи разпоредби
 1. 1. Ръководейки се от ал. 1.2 от договор на потребители, тези правила са задължителни за потребители (по-нататък – потребител на сайта) на сайта www.cargo.lt (по-нататък – сайт) , публикуващи на сайта информация за сътрудници (водачи, водачи-спедитори).
 2. 2. Потребителят на сайта – всяка фирма, учреждение, организация, които се сключили договор за използване на сайта www.cargo.lt. Потребителят, преди публикуване на данни, е длъжен да се запознае със Закона за правната защита на личните данни (гледай „Valstybės žinios“, 2003, Nr. 15-597), постановление на Правителство на Република Литва от 20 февруари 2002 г, а също с други правни актове, регламентиращи правна защита на личните данни на човека, а също така да вземе мерки за осигуряване на спазване на тези правни актове, като публикува данните на човека. Потребителят на сайта също е длъжен да съблюдава тези правила и да се въздържа от всякакви действия или поведения, несъответстващи на закони, постановления на други правни актове.
 3. 3. Подреждане на личните данни на сътрудници (водачи, водачи-спедитори) на сайт www.cargo.lt произвежда се с цел предотвратяване на материални щети, които могат да възникнат при потребителите на сайта, след наемане на работа на ненадежден служител, и след поверяването на него материални ценности. Затова данните на сайта могат да подреждат и да се използват само с тази цел – предотвратяване на материални щети на транспортни фирми, като се стреми да избегна ситуации, когато трудови договори се сключват със сътрудници (водачи, водачи- спедитори), които са имали груби нарушения на трудова дисциплина или нанасяли материални щети на работодателя, са загубили доверието на работодателите поради нечестност в други фирми.
 4. 4. В тези правила е посочен субект – човек, който е работил по договор във фирма на потребителя на длъжност водач, водач- спедитор, лични данни на който се публикуват в база данни. Ръководител на базата данни – администратор на сайта.


 5. Права на потребители
 6. 5. Данните, намиращи се на сайта за сътрудници всеки потребител на сайта може да използва само в ал. 3 на тези правила за посочени цели, забранено е да разпространява, разкрива на трети лица, да използва за създаване на други бази данни и използва по друг начин, като превишава задължителни мерки за постигане на целите, освен случаи, предвидени от закон. Потребителите на сайта са длъжни да унищожат незабавно от намиращи се на сайт бази данни на субекти получени данни, след завършване на процедура за приемане на работа на субекта на данни.
 7. 6. Потребителите на сайта са длъжни да публикуват само информацията и данните за лице (име, фамилия, дата на раждане, място на работа), които отговарят на действителността, както и да публикуват информацията и данните по такъв начин, за да не бъдат повредени законни интереси на субектите на данни. За формата на подреждане на данните и съответствие на съдържание по закон напълно отговаря този, който подрежда данните (потребителят на сайта).


 8. Задължения на потребители
 9. 7. Потребителите на сайта трябва да спазват тези правила, а също така изисквания на правни актове, регламентиращи съдебна защита на личните данни. Ако поради неправилни действия на потребителите на сайта възниква гражданска, административна или друга отговорност, потребителите на сайта са длъжни да плащат всички, свързани с това загуби на администратор.
 10. 8. Потребителите на сайта са длъжни да осигурят, за да всички сътрудници на потребителя или други представители на потребителя, публикуващи информация за сътрудници под име на потребителя (използвайки предоставено потребителско име и парола за влизане), са правилно инструктирани по въпрос за защита на личните данни и писменно са потвърдили да считат публикувана на сайта информация за конфиденциална – да използват само в преки цели нейното разпространение а също така да осигурят неразкритие на информация на трети лица, като по време на работни отношения, така и неограничено време след тяхното завършване.
 11. 9. Потребителят на сайта задължава своите служители или други представители, които имат право да използват името за влизане и парола, да се запознаят с тези правила. Потребителят на сайта също е длъжен да прилага всички възможни мерки, за да избегне незаконно използване на името за влизане и парола, след завършване на работни отношения на потребителя на сайта и неговия сътрудник (свържете се с администратора си за промяната на паролата и така нататък).
 12. 10. Процедурата за предоставяне на потребителско име и парола на потребителя на сайта е определена в договора за използване на сайта www.cargo.lt, сключен между администратор на сайт и потребител.


 13. Ограничения
 14. 11. На сайта е забранено подреждане на специални лични данни. Специални лични данни – това са данни, свързани с расов или етнически произход на лицето, политически, религиозни, философски или други убеждения, членство в синдикати, здраве, сексуалния живот, както и информация за съдимост (Закон за съдебната защита на личните данни, чл. 9 ч. 2).
 15. 12. Потребителите на сайта, които публикуват специални лични данни, трябва незабавно да спрат публикуването на тези данни в сайта. Право за прекратяване на гласност на тези данни има и администратор на сайта, който е открил незаконните случаите на публикуване на тези данни.


 16. Защита на правата на субекта на дани
 17. 13. Субектът на данни (сътрудник) според разпоредбите на Закона за съдебната защита на личните данни има право да знае (да бъде информиран) за подредбата на своите лични данни и да се запознае със своите данни, и в същото време, когато те се подреждат, да изисква поправка, изтриване или спиране, освен съхранение, на действия за подреждане на своите лични данни, когато данните се подреждат, без спазване на разпоредбите на този или други закони, както и да не се съгласи със подреждане на своите лични данни. Потребителите на сайта са длъжни по искането на администратора или субекта на дани да вземат мерки, за да изпълнение на правата на субекта на данни се провежда по ред, установен от закона.
 18. 14. Потребителят на сайта, който е забелязал личните данни на субекта на данни (сътрудник), е длъжен да информира за това субекта на данни не по-късно до момента, когато данни се предоставят за първи път, като представя информация, посочена в чл. 18 от Закона а съдебната защита на личните данни:
  • за своите (управляващ на данни) реквизити и местонахождение (ако управляващ на данни или неговия представител е юридическо лице);
  • с какви цели се подреждат личните данни на субекта на данни;
  • друга допълнителна информация (на кого и за какви цели са предоставени личните данни на субекта на данните; какви лични данни е длъжен да предостави субект на данни и какви са последиците от непредоставяне на данните, за правата на субекта на данни да се запознае със своите лични данни и с право да изисква да коригира своите грешни, непълни, неточни данни), колкото е необходимо за осигуряване на подреждане на личните данни, без нарушаване на права на субекта на данни.
 19. 15. В съобщение на субекта на данни потребителят на сайта е длъжен да посочи следваща информация: адрес на своето местонахождение или местоживеене, целта на подреждане на данни, получатели на данни, източници, от които са получени данни. Освен това може да се посочи и повече контактни данни (телефонен номер, номер на факс, електронна поща).
 20. 16. Потребителят на сайта, изпращайки съобщение на субекта на данни, е длъжен да се запознае субекта на данни с неговото право да не се съгласява, за да на сайта www.cargo.lt се подреждат неговите лични данни. Субектът на данни има право да не се съгласява, за да неговите лични дани бъдат подредени. Ако несъгласие на субекта на данни е незаконно, администраторът или потребителят на сайта е длъжен незабавно и безплатно да прекрати действия за подреждане на личните данни и да информира получателите на данни. По искане на субекта на данните, управляващ на личните данни е длъжен да уведоми субекта на данните за прекратяване или отказ за прекратяване на подреждане на данни.
 21. 17. Администраторът на Cargo.LT си запазва правото, а Потребителят се съгласява, че потребителски лични данни могат да се използват за вътрешни маркетингови цели, а също с цел за информиране на клиентите за новини на сайта. Потребителят, който не иска да получава разпращане на новини, може да се откаже от това в подраздел "Разпращане" в раздел "Помощ".
 22. 18. Субектът на данни чрез предоставяне на документите за самоличност, има право да получи информация от какви източници и какви от личните му данни се събират, с каква цел се подреждат, на кого се предоставят. Администраторът, като получи запит от субекта на данни за подреждане на неговите лични данни, е длъжен да отговори, дали неговите дани се подреждат и да предостави на субекта на данни изискваните от него данни не по-късно от 30 календарни дни, от момент на обръщане на субекта на данни. По искане на субекта на данни тези данни трябва да се предоставят в писмен вид. Безплатно тези данни управляващ на данни предоставя на субекта на данни веднъж на една календарна година.
 23. 19. Ако субект на данните, след като се запознава с личните данни се установява, че личните му данни са неверни, неизчерпателни или неточни, и се обръща към администратора или потребителя на сайта, те са длъжни да проверят веднага личните данни и, по искане на субекта на данните коригират неверни, неизчерпателен или неточни лични данни или спират действие на подреждане на тези лични данни, освен съхранение. Ако субект на данните, след като се запознава с личните данни се установява, че личните му данни подреждат се незаконно, и се обръща към администратора или потребителя на сайта, те са длъжни да проверят незабавно и безплатно законността, честност, и по искане на субекта на данни (в писмена форма) незабавно да унищожат незаконно и нечестно събрани лични данни или спрат действието на подреждане на тези лични данни, освен съхранение.
 24. 20. По искане на субекта на данните, след спиране на действието на подреждане на личните му данни, действията, подреждане на които е спряно трябва да се съхраняват дотогава, когато ще бъдат коригирани или унищожени (по искане на субекта на данните или след завършване на срока за съхранение на данните). Администраторът или потребителят на сайта е длъжен незабавно да уведоми получателя на данните за неговото искане за извършено или неизвършено изпълнение на личните данни, унищожаване или спиране на действия за подреждане на личните данни.
 25. 21. Личните дани се коригират или се унищожават или действия за подреждане се спират по документите, потвърждаващи самоличност и личните дани на субекта, след получаване на заявление от субекта на данни. Администраторът е длъжен незабавно да информира получатели на данните по електронната поща или със съобщение на сайта ww.cargo.lt за коригирани и унищожени личните данни на субекта, спряни действия за подреждане на личните данни.


 26. Заключителни разпоредби
 27. 22. Личните данни, които се публикуват на сайта, трябва да бъдат точни и редовно актуализирани; неточни и неизчерпателни детайли трябва да бъдат коригирани, допълнени, унищожени или тяхното подреждане трябва да бъде спряно. Личните данни трябва да съответстват на действителността, правилно формулирани и само с такъв обем, който необходим за тяхното събиране и по-нататъшно подреждане. Информация относно личните данни трябва да бъде формулирана в учтива форма. За изпълнение в даден пункт на установени изисквания пряко е отговорен потребител на сайта.
 28. 23. Огласените данни на субекта на данни могат да се съхраняват на сайта не повече от 3 години или до момента, когато потребителят ще ги унищожи. След изтичане на срока от 3 години, който започва да тече от деня на публикуването на данните, администраторът на сайта има правото да унищожи обявените данни.
 29. 24. Потребителите на сайта, които са нарушили изискванията на тези разпоредби, са отговорни по закон по определен начин. Освен това, ако администраторът на сайта отбелязва нарушения на тези правила, права на потребителя на сайта могат да бъдат ограничени. Администраторът има право едностранно да прекрати договора с потребителя, като забележи нарушения на разпоредбите на тези правила в договора по установения ред.
 30. 25. Помислете добре, преди да публикувате данните за служителя. Такава гласност може да нарушава правото на личен живот и може да бъде забранена от приложимото законодателство.
Използваме бисквитки на уеб сайта, за да може да функционира правилно, за показване на свързани реклами и анализ на трафика. Съгласявате се да използвате бисквитки. По-подробно
Зареждане на данни
Статус: от